Usługi


REGULAMINY

Większość firm, nawet te niezobowiązane do tworzenia Regulaminów pracy i wynagradzania, chce działać według ustalonych wcześniej reguł. Od wielu lat pomagamy swoim Klientom w tworzeniu i weryfikacji obowiązujących w przedsiębiorstwie regulacji. Prawidłowo skonstruowane Regulaminy pracy i wynagradzania przyczyniają się do sprawniejszego funkcjonowania firmy w zakresie kadrowo-płacowym i polepszenia wizerunku pracodawcy w oczach pracowników.

 

AUDYTY

Tę usługę kierujemy do pracodawców, którzy chcą przeprowadzić niezależny przegląd stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Naszą usługę szczególnie polecamy osobom, które przejęły zarządzanie w organizacji bądź nadzorują dział kadr i zależy im na kompleksowym oszacowaniu ryzyka kadrowego, weryfikacji stanu dokumentacji prawno-pracowniczej, dotychczasowego sposobu prowadzenia teczek osobowych, ewidencji czasu pracy etc. W końcowym etapie naszego audytu kadrowego sporządzimy raport, w którym w dostępny sposób wskażemy zgodności bądź też rozbieżności w Państwa dokumentacji z regulacjami prawnymi (wewnętrznymi oraz powszechnie obowiązującymi), jak również zaproponujemy rozwiązania zmierzające do poprawy stanu dokumentacji kadrowej.

 

OBSŁUGA SPRAWOZDAWCZA

Raportowanie jest jedną z kluczowych funkcji działu kadr i płac. Zajmując się zewnętrzną obsługą kadr i płac firmy w naturalny sposób przejmujemy tę funkcję.

Sporządzamy okresowe raporty do ZUS, GUS, PFRON i innych instytucji.

Przygotowujemy także comiesięczne zestawienia wspomagające proces zarządzania firmą:

– listy osób, którym kończą się umowy o pracę,

– zestawienia angaży,

– zestawienia urlopowe, miesięczne, roczne,

– zestawienia rotacji pracowników,

– zestawienia wynagrodzeń rocznych,

– listy wypłaconych premii, bonusów itp.

 

DIAGNOZY

Korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia przeprowadzamy analizy zdarzeń występujących w firmach w obszarze kadr i płac. Analizujemy efektywność systemów wynagrodzeń, strukturę zatrudnienia, poprawność stosowanych procedur i rodzaju dokumentacji. Doradzamy Klientowi w sytuacjach wątpliwych, kiedy zachodzi potrzeba zwolnienia pracownika, umotywowania zmiany warunków umowy, zastosowania kary porządkowej lub nagrody.

 

USŁUGI DODATKOWE

Naszym klientom oferujemy:

  • Doradztwo w zakresie prawa pracy
  • Analizę przypadków i zdarzeń z obszaru kadr i płac występujących w firmie
  • Diagnozę słabych stron obecnego systemu wynagradzania
  • Zaprojektowanie nowych rozwiązań zmierzających do optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa oraz zwiększenia motywacji finansowej pracowników
  • Korygowanie deklaracji ZUS, również zaległości od 1999 r.
  • Przeprowadzenie procesu migracji danych z poprzedniego systemu płacowego
  • Tworzenie Regulaminów Pracy, Wynagrodzeń i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Audyt kadrowy – okresowe przeglądy dokumentacji zatrudnienia klienta pod kątem kompletności oraz zgodności z prawem
  • Gorącą linię – możliwość korzystania z naszych porad we wszelkich sprawach pracowniczych według potrzeb Klienta